Sprawozdawcze Zgromadzenie Koła

Uchwała Nr 51/2015
Zarządu Koła PZW Nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza
z dnia 14 października 2015 r.

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła.

Na podstawie §53 ust. 5 i ust. 8 oraz §56 pkt 3) Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, Zarząd Koła uchwala:
1. Zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW
Nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza w dniu 11 grudnia 2015 r. w sali                       konferencyjnej, znajdującej się w siedzibie Związków Zawodowych ArcelorMittal     Dąbrowie Górniczej, Al. J. Piłsudskiego 92, o godzinie 14.30.
2. W przypadku braku wymaganej ilości członków, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie – w tym samym dniu, tj. 11.12.2015 r. o godzinie 15.00, bez względu na liczbę członków Koła obecnych na zebraniu.
3. Powiadomienie należy umieścić na internetowej stronie Koła i na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Koła oraz za pośrednictwem innych, możliwych do wykorzystania środków przekazu.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 14.10.2015 r.
5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Koła.