Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła

 Uchwała Nr 49/2016
Zarządu Koła PZW Nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza
z dnia 5 października 2016 r.

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Koła.

Na podstawie §53 ust. 5 i ust. 8 oraz §56 pkt 3) Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, Zarząd Koła uchwala:
1. Zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków     Koła PZW Nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza w dniu 9 grudnia 2016 r. w sali           konferencyjnej, znajdującej się w siedzibie Związków Zawodowych ArcelorMittal           Dąbrowie Górniczej, Al. J. Piłsudskiego 92, o godzinie 15.15.
2. W przypadku braku wymaganej ilości członków, Zgromadzenie odbędzie się w           drugim terminie – w tym samym dniu, tj. 9 grudnia 2016 r. o godzinie 15.30, bez             względu na liczbę członków Koła obecnych na zebraniu.
3. Powiadomienie należy umieścić na internetowej stronie Koła i na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Koła oraz ogłosić za pośrednictwem innych, możliwych do                             wykorzystania środków przekazu.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 5.10.2016 r.
5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Koła.