Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła

Uchwała Nr 44/19
Zarządu Koła PZW Nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza
z dnia 2 października 2019 r.

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła.

Na podstawie § 54 ust. 5 i ust. 8 oraz § 57 pkt 3) Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 15.03.2017 r. oraz § 8 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 21.09.2018 r., Zarząd Koła uchwala:
1. Zwołuje się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW Nr 16   ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza w dniu 13 grudnia 2019 r. w Rybaczówce nad zbiornikiem wodnym „Pogoria I” w Dąbrowie Górniczej o godzinie 15.30.
2. W przypadku braku wymaganej ilości członków, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie – w tym samym dniu o godzinie 15.45, bez względu na liczbę członków Koła obecnych na zebraniu.
3. Komunikat o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad, będącym załącznikiem do niniejszej Uchwały, należy umieścić na internetowej stronie Koła i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Koła.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 02.10.2019 r.
5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Koła.

PORZĄDEK OBRAD
            WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO                           
 CZŁONKÓW KOŁA PZW NR 16 ARCELORMITTAL DĄBROWA GÓRNICZA
W DNIU 13.12.2019 R.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Koła.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Przedstawienie projektu Porządku i Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
 4. Wybór Komisji:
 • Mandatowej,
 • Uchwał i wniosków.
 1. Odczytanie podjętych uchwał i wniosków oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła.
 2. Odczytanie sprawozdań władz i organów za okres sprawozdawczy:
 • z działalności Zarządu Koła,
 • z działalności Sądu Koleżeńskiego Koła,
 • z działalności Komisji Rewizyjnej Koła.
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 2. Wręczenie odznaczeń i pucharów.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Przerwa.
 5. Przedstawienie informacji dotyczącej wysokości składek członkowskich, okręgowych oraz obowiązkowych i dobrowolnych wpłat na cele statutowe.
 6. Przedstawienie projektu budżetu oraz planu pracy Koła na rok 2020.
 7. Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.
 8. Podjęcie uchwały o zobowiązania członków Koła do wykonywania pracy na rzecz Koła w 2020 roku lub wniesienia ekwiwalentu za tę pracę
 9. Podjęcie uchwały o dobrowolnych wpłatach na cele statutowe, z przeznaczeniem ich na działalność sportową Koła.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działania Koła na rok 2020 oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Koła w roku 2020 wraz z upoważnieniem Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych korekt.
 11. Przyjęcie wniosku Zarządu Koła o przyznanie odznaki „Senior Wędkarstwa”.
 12. Zatwierdzenie decyzji Zarządu Koła w sprawie zmiany w składzie Zarządu Koła.
 13. Wolne wnioski.
 14. Przedstawienie protokołu Komisji uchwał i wniosków.
 15. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Koła.