KOMUNIKAT

W związku z pandemią koronawirusa i brakiem możliwości przyjmowania składek w siedzibach Kół, Zarząd Okręgu umożliwia tymczasowy sposób przyjmowania składek z pominięciem kontaktu ze skarbnikiem Koła.

informacja dla wędkarzy – tabela składek

Uwaga wędkarze umożliwia się tymczasowy sposób przyjmowania składek z pominięciem kontaktu ze skarbnikiem koła

 

Ponadto informujemy, że zawody wędkarskie zaplanowane przez Koło na kwiecień zostają odwołane.

KOMUNIKAT

 

             Z uwagi na wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa w związku
z koronawirusem, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
24 marca 2020 r., zmieniającym Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 24 marca 2020 r. poz. 522),

zawiesza się, przyjmowanie składek w kołach i Okręgu do 11 kwietnia 2020

Jednocześnie informujemy, że trwają prace związane z możliwością uruchomienia sprzedaży składek poprzez stronę internetową Okręgu PZW
w Katowicach, a w dalszej kolejności również za jej pośrednictwem, sprzedaży zezwoleń na łowiska specjalne, w tym na łowisko specjalne „Łosień”.

W sprawach związanych z dokonywaniem opłat i bieżących informacji dotyczących wędkarstwa, proszę na bieżąco śledzić strony internetowe Okręgu PZW w Katowicach i Koła PZW Nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza, pod adresami: http://www.katowice.pzw.org.pl oraz http://pzw16.com.pl

                                                                                                Zarząd Koła

Zarybianie zbiornika Łosień

Posiadaczy licencji na zbiornik Łosień, informujemy że w dniu dzisiejszym t.j. 17 marca zbiornik został zarybiony mieszanką karpia, lina i karasia w ilości około 550 kg. Na wędkowanie zapraszamy od dnia 25 marca. Do tego czasu obowiązuje całkowity zakaz połowu.

Informacja Zarządu Koła

W związku zagrożeniem koronawirusem, prosimy o sprawdzanie na stronie Koła informacji na temat przyjmowania opłat w siedzibie Koła. Informację można będzie uzyskać również od skarbnika Koła kol. Zarychta Robert – tel. 661910254.

 

Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła

Uchwała Nr 44/19
Zarządu Koła PZW Nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza
z dnia 2 października 2019 r.

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła.

Na podstawie § 54 ust. 5 i ust. 8 oraz § 57 pkt 3) Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 15.03.2017 r. oraz § 8 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 21.09.2018 r., Zarząd Koła uchwala:
1. Zwołuje się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW Nr 16   ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza w dniu 13 grudnia 2019 r. w Rybaczówce nad zbiornikiem wodnym „Pogoria I” w Dąbrowie Górniczej o godzinie 15.30.
2. W przypadku braku wymaganej ilości członków, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie – w tym samym dniu o godzinie 15.45, bez względu na liczbę członków Koła obecnych na zebraniu.
3. Komunikat o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad, będącym załącznikiem do niniejszej Uchwały, należy umieścić na internetowej stronie Koła i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Koła.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 02.10.2019 r.
5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Koła.

PORZĄDEK OBRAD
            WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO                           
 CZŁONKÓW KOŁA PZW NR 16 ARCELORMITTAL DĄBROWA GÓRNICZA
W DNIU 13.12.2019 R.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Koła.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Przedstawienie projektu Porządku i Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
 4. Wybór Komisji:
 • Mandatowej,
 • Uchwał i wniosków.
 1. Odczytanie podjętych uchwał i wniosków oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła.
 2. Odczytanie sprawozdań władz i organów za okres sprawozdawczy:
 • z działalności Zarządu Koła,
 • z działalności Sądu Koleżeńskiego Koła,
 • z działalności Komisji Rewizyjnej Koła.
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 2. Wręczenie odznaczeń i pucharów.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Przerwa.
 5. Przedstawienie informacji dotyczącej wysokości składek członkowskich, okręgowych oraz obowiązkowych i dobrowolnych wpłat na cele statutowe.
 6. Przedstawienie projektu budżetu oraz planu pracy Koła na rok 2020.
 7. Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.
 8. Podjęcie uchwały o zobowiązania członków Koła do wykonywania pracy na rzecz Koła w 2020 roku lub wniesienia ekwiwalentu za tę pracę
 9. Podjęcie uchwały o dobrowolnych wpłatach na cele statutowe, z przeznaczeniem ich na działalność sportową Koła.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działania Koła na rok 2020 oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Koła w roku 2020 wraz z upoważnieniem Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych korekt.
 11. Przyjęcie wniosku Zarządu Koła o przyznanie odznaki „Senior Wędkarstwa”.
 12. Zatwierdzenie decyzji Zarządu Koła w sprawie zmiany w składzie Zarządu Koła.
 13. Wolne wnioski.
 14. Przedstawienie protokołu Komisji uchwał i wniosków.
 15. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Koła.

Spinningowe zakończenie sezonu Sekcji nr 5

14 września na zbiorniku Przeczyce odbędą się zawody spinningowe z łodzi, kończące sezon sportowy członków Sekcji nr 5 w 2019 roku. Zapisy i informacje dotyczące zawodów u kol. Piotra Dąbrowskiego telefon – 881831979. Przewidziane puchary dla najlepszych oraz poczęstunek . Zbiórka o godz. 6:00 w stanicy Sosnowiec .