Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła

Uchwała Nr 44/19
Zarządu Koła PZW Nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza
z dnia 2 października 2019 r.

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła.

Na podstawie § 54 ust. 5 i ust. 8 oraz § 57 pkt 3) Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 15.03.2017 r. oraz § 8 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 21.09.2018 r., Zarząd Koła uchwala:
1. Zwołuje się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW Nr 16   ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza w dniu 13 grudnia 2019 r. w Rybaczówce nad zbiornikiem wodnym „Pogoria I” w Dąbrowie Górniczej o godzinie 15.30.
2. W przypadku braku wymaganej ilości członków, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie – w tym samym dniu o godzinie 15.45, bez względu na liczbę członków Koła obecnych na zebraniu.
3. Komunikat o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad, będącym załącznikiem do niniejszej Uchwały, należy umieścić na internetowej stronie Koła i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Koła.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 02.10.2019 r.
5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Koła.

 

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO
CZŁONKÓW KOŁA PZW NR 16 ARCELORMITTAL DĄBROWA GÓRNICZA
W DNIU 13.12.2019 R.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji:
   – Mandatowej,
   – Uchwał i wniosków.
6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2019 r.
9. Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła za 2019 r.
10. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe prowadzonej działalności na łowisku specjalnym „Łosień”
nr 112 w 2019 r.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2019 r.
13. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2020 r.
14. Dyskusja.
15. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła za 2019 r.
17. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu Koła za 2019 r.
18. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności gospodarczej na łowisku specjalnym     „Łosień” nr 112
za 2019 r.
19. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
20. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2019 r.
21. Podjęcie uchwał w sprawach:
  – planu pracy oraz preliminarza finansowego na 2020 r.,
  – przeznaczenia nadwyżki z prowadzonej działalności na łowisku specjalnym „Łosień” nr 112,
  – ustalenia liczby godzin pracy na rzecz Koła oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2020 r.,
  – dobrowolnych wpłat na cele statutowe – uczestnictwo w zawodach sportowych organizowanych przez Koło w 2020 r.,
  – przyznania odznaki „Senior wędkarstwa”.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Koła.

Spinningowe zakończenie sezonu Sekcji nr 5

14 września na zbiorniku Przeczyce odbędą się zawody spinningowe z łodzi, kończące sezon sportowy członków Sekcji nr 5 w 2019 roku. Zapisy i informacje dotyczące zawodów u kol. Piotra Dąbrowskiego telefon – 881831979. Przewidziane puchary dla najlepszych oraz poczęstunek . Zbiórka o godz. 6:00 w stanicy Sosnowiec .

Komunikat dotyczący zawodów gruntowych i spinningowych

Z uwagi na zmiany organizacji ruchu drogowego nad zbiornikiem Przeczyce, tj. umieszczeniem znaków zakazu postoju w miejscu rozgrywania zawodów wędkarskich podjęta została decyzja o przeniesieniu zawodów gruntowych na zbiornik Łosień. Termin i godzina pozostają bez zmian.

 Z kolei w związku z brakiem możliwości rezerwacji łodzi w dniu 5 października, nowy termin zawodów pn. „Spinningowe zakończenie sezonu” został wyznaczony na dzień 19 października. Zbiórka o godzinie 6.00 na przystani rybaczówki koła Sosnowiec.